English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٨ مهر ١٤٠٢

شرح وظایف ستاد کارآفرینی و اشتغال دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استانی:

 

 1. راه اندازي سایت و برنامه هاي نرم افزاري لازم به منظور تسهیل ارتباط با مخاطبین و ذینفعان.
 2. اجراي کامل مصوبات و برنامه هاي ابلاغی ستاد کارآفرینی و اشتغال وزارت متبوع .
 3.  پیگیري دقیق سهمیه هاي استانی اشتغال و تسهیلات مربوطه از طریق کار گروههاي اشتغال استانی در استانداري ها.
 4. اجراي مقررات و آیین نامه هاي مربوط به توسعه اشتغال و سرمایه گذاري در دانشگاه.
 5.  تهیه و تدوین آمار و اطلاعات بازار کار حوزه فعالیت دانشگاه/دانشکده (متخصصان، دانش آموختگان، زنان،...) و ارائه گزارشهاي لازم .
 6. اجراي سیاستها و برنامه هاي ابلاغی ستاد کارآفرینی و اشتغال وزارتخانه در خصوص حفظ و تثبیت و توسعه فرصت هاي شغلی موجود و توسعه اشتغال به ویژه در مناطق محروم(دیدبانی مشاغل)
 7.  تهیه و پیشنهاد سند اشتغال استانی در بخشهاي جغرافیایی و شناسایی مزیت هاي استان با همکاري سایر واحدها به دبیرخانه ستاد ملی
 8.  تکمیل بانک اطلاعاتی اطلاعات مشاغل، فرصت هاي شغلی و طرحهاي اشتغالزا و کار آفرین و صاحبنظران حوزه اشتغال و کارآفرینی.
 9.  نظارت بر حسن اجراي طرحهاي اشتغالزا و هزینه کرد اعتبارات اشتغالزایی و ارائه گزارشات فصلی به دبیرخانه ستاد ملی اشتغال و کارآفرینی
 10. قرارگرفتن در برنامه ارزیابی عملکرد و کنترل روند اشتغال و کارآفرینی براساس برنامه هاي ابلاغی وزارت
 11.  ارائه خدمات مشاوره اي و تسهیلات لازم به کارآفرینان در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط از طریق ایجاد مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کار آفرینی در حوزه فعالیت دانشگاه/ دانشکده
 12. همکاري با رسانه هاي گروهی محلی و منطقه اي به منظور اطلاع رسانی، فرهنگ سازي و اشاعه فرهنگ نوآوري و کارآفرینی با همکاري و هماهنگی واحد هاي ستادي ذیربط
 13. همکاري با مراکز رشد پارک علم و فناوري استانی و منطقه اي در خصوص طرحهاي نو آور و ایده هاي جدید
 14.  راه اندازي رشته کارآفرینی در دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشدو برگزاری دوره هاي کوتاه مدت کارآفرینی و اشتغال براي مدیران عملیاتی و میانی با همکاري ستاد مرکزی
 15. اجراي دقیق برنامه هاي ابلاغی سالانه و ارائه گزارش به صورت فصلی به دبیرخانه ستاد ملی کارآفرینی و اشتغال